EMPRESES CAPACITADES

El Projecte EMPRESES CAPACITADES vol assessorar i ajudar el món empresarial en l'aplicació de la Llei d'integració de les persones discapacitades (LISMI), que obliga les empreses al compliment d’unes determinades quotes d’integració de treballadors/es a la seves plantilles o a l'aplicació de mesures alternatives.
Cal entendre, però, que més enllà d'una exigència legal, les empreses, com a motor productiu i dignificador de la vida de les persones, poden oferir molt a aquest col·lectiu.

Quines mesures podeu aplicar?

1- Servei d’orientació laboral

La Llei d'integració social dels minusvàlids (LISMI) 13/1982 diu: “És d'obligat compliment que tota empresa amb més de 50 treballadors tingui contractades dins la seva plantilla un mínim del 2% de persones amb discapacitat”.

2- Centre Especial de Treball Interpas

El Decret 27/2000, BOE de 14 de gener, de mesures alternatives diu: “Excepcionalment l'empresa podrà substituir aquesta obligació si realitza contractes mercantils o civils amb centres especials de treball per al subministrament de materials, compra de béns o serveis aliens a l'activitat normal de l'empresa.”

3- Projectes socials

Finalment, el mateix decret 27/2000, BOE de 14 de gener diu : “L'empresa substitutòriament podrà també realitzar donacions i accions de patrocini, sempre de caràcter monetari, per al desenvolupament d'activitats d'inserció laboral i de creació de treball per a discapacitats quan l'entitat beneficiària d'aquestes accions sigui una fundació l'objecte de la qual sigui, entre altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació de treball en favor dels discapacitats”.